Naše služby

Veřejný závazek

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DENNÍ STACIONÁŘ– ambulantní služba poskytována dle § 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 7.30 – 15.30 hod. každý pracovní den

POSLÁNÍ
Posláním denního stacionáře v DC 90 o.p.s. je poskytovat pomoc a podporu osobám se specifickými potřebami (mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu, aby jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluobčanů a vedl k samostatnosti, s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby.
Poskytované služby se zaměřují na udržování sociálních vztahů, nácviku sociálních dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení osobních možností uživatelů, které vedou k seberealizaci a samostatnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA DENNÍHO STACIONÁŘE
Osoby s lehkou, středně těžkou a hlubokou mentální retardaci nebo v kombinaci s fyzickým handicapem, od doby ukončení povinné školní docházky (16 let) do 64 let věku.

Služba není poskytována:

Důvody odmítnutí zájemce o službu

Hlavními důvody odmítnutí zájemce o službu jsou:

 • naplnění kapacity denního stacionáře
 • zařízení neposkytuje sociální službu, kterou zájemce požaduje
 • lidem, kteří nespadají do cílové skupiny
 • lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči anebo péči v pobytovém či ústavním zařízení zdravotnického charakteru

 

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • naučení se nových a udržení již získaných dovedností potřebných v běžném životě a v péči o svou vlastní osobu
 • rozvíjení individuálních schopností a silných stránek uživatele a umění je uplatnit a využít pro svůj vlastní prospěch
 • zachování a rozvoj mezilidských vztahů uživatele

 

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • respektujeme individualitu každého uživatele, jeho přání, potřeby a dovednosti, schopnosti i zdravotní stav
 • začleňujeme uživatele služby v co největší možné míře do společnosti a běžného života
 • zapojujeme uživatele do plánování a hodnocení sociální služby
 • zajišťujeme sociální službu uživateli tak, aby odpovídala jeho potřebám a požadavkům s ohledem na jeho individuální plán
 • dodržujeme práva uživatelů (např. právo na vzdělávání, právo na podávání stížnosti)
 • jsme otevření vůči veřejnosti (Dny otevřených dveří, účasti nebo organizování různých sportovních, společenských a kulturních akcí)
 • pracovníci dodržují kodex pracovníka DC 90 o.p.s.

 

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Uživatelé sociální služby denní stacionář DC 90 o.p.s. mají právo podávat stížnosti, podněty nebo připomínky ke kvalitě poskytované sociální služby, v souvislosti s tímto faktem mají právo na prošetření a řádné vyšetření oprávněných stížností.

1. Stížnost a podnět (připomínka)

Stížností se rozumí takové podání uživatele, v němž žádá prošetření nebo nápravu nějaké záležitosti, která ho poškodila a kterou nemůže sám řešit.

Podnětem nebo připomínkou se rozumí návrh uživatele nebo jiné osoby (zákonný zástupce, opatrovník), který vede zpravidla ke zlepšení kvality poskytované služby. Obsahem podnětu nebo připomínky není porušování práv uživatele a povinností poskytovatele. Podněty a připomínky nejsou evidovány jako stížnosti, pracovníci s nimi pracují zejména na pracovních poradách, zabývají se jimi, dále o nich diskutují s uživateli služby popř. zákonnými zástupci, opatrovníky, jsou písemně zahrnuty v zápisech z porad.

2. Kdo může podat stížnost

K podání stížnosti je oprávněn uživatel sociální služby, jeho zákonný zástupce, opatrovník, rodinný příslušník, příp. fyzická či právnická osoba zastupující zájem uživatele.

3. Forma stížnosti

Stížnost může být podána písemně nebo ústně.

Vzhledem k cílové skupině, které je služba poskytována, je uživatel informován o způsobu podávání stížnosti a zároveň je mu vysvětlen postup při podávání stížnosti, který je uveden v prostorách stacionáře a to jak v písemné tak v obrázkové formě, aby uživatel plně porozuměl, jakým způsobem může podat stížnost a jak bude vyřízena.

Jedná-li se o anonymní stížnost, zpravidla je tato stížnost vhozena do schránky stížností a postup při přijmu a řešení je stejný jako u jiných stížnosti s tím, že vyjádření k této stížnosti je vyvěšeno na nástěnce u vstupu do budovy.
 

Naši partneři

   


Olomoucký kraj
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
 
https://www.vdv.cz/admin/ww_files/File/Logo%20VDV%20(5cm).jpg  

 

Konto pomoci

Číslo účtu: 35-1804177359/0800

Česká Spořitelna

Navštivte nás na facebooku

Staňte se našimi fanoušky
a podpořte nás, děkujeme.

Kontaktní informace

DC 90 o.s.
(Dětské centrum 1990)
Nedbalova 36
779 00 Olomouc - Topolany

tel.: 585 411 104

Všechna práva vyhrazena 2011 (c) dc90.cz | design a kód makromedia.cz | individuální webhosting imao

Orange webdesign Dobříš