Naše služby

Veřejný závazek

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

DENNÍ STACIONÁŘ– ambulantní služba poskytována dle § 46 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, od 7.30 – 15.30 hod. každý pracovní den

POSLÁNÍ
Posláním denního stacionáře v DC 90 o.p.s. je poskytovat pomoc a podporu osobám se specifickými potřebami (mentálním nebo kombinovaným handicapem) v denním provozu, aby jejich život byl srovnatelný s životy zdravých spoluobčanů a vedl k samostatnosti, s přihlédnutím na jejich postižení a individuální potřeby.
Poskytované služby se zaměřují na udržování sociálních vztahů, nácviku sociálních dovedností, podporování sociálního začlenění a rozvíjení osobních možností uživatelů, které vedou k seberealizaci a samostatnosti.

CÍLOVÁ SKUPINA DENNÍHO STACIONÁŘE
Osoby s lehkou, středně těžkou a hlubokou mentální retardaci nebo v kombinaci s fyzickým handicapem, od doby ukončení povinné školní docházky (16 let) do 64 let věku.

Služba není poskytována:

Důvody odmítnutí zájemce o službu

Hlavními důvody odmítnutí zájemce o službu jsou:
– naplnění kapacity denního stacionáře
– zařízení neposkytuje sociální službu, kterou zájemce požaduje
– lidem, kteří nespadají do cílové skupiny
– lidem, jejichž zdravotní stav vyžaduje lékařskou péči anebo péči v pobytovém či ústavním zařízení zdravotnického charakteru

CÍLE DENNÍHO STACIONÁŘE

1. podporovat a vést uživatele služby k soběstačnosti a samostatnosti, a to formou nacvičování a zvládání sebeobslužných úkonů:
 umět zvládat běžnou péči v oblasti hygieny, oblékání, stravování
 příprava studených a teplých pokrmů
 rozvoj rozumových schopností v oblasti komunikace, jednání
 rozvoj vzdělávacích aktivit – práce s PC, internetem
 procvičování získaných tzv. školních dovedností
 rozvíjet dovednosti v oblasti nakupování a hospodaření s penězi
 rozvíjet orientaci ve městě Olomouci a v areálu DC 90 o.p.s.

2. podporovat samostatné rozhodování uživatelů o svém životě:
 porozumět sobě i druhým, samostatně se rozhodovat, vyjádřit svůj názor
 uvědomit si důsledky svého chování a přijmout za něj odpovědnost
 znát a uplatňovat svoje práva a povinnosti
 umět požádat o pomoc

3. včleňovat uživatele služby do společnosti a předcházet sociální izolaci:
 aktivní účast – kulturní akce, výlety, rekondiční pobyty apod.
 navazovat a udržovat mezilidské vztahy (přátelé, rodina, skupina uživatelů ve stacionáři, veřejnost)
 podpora v oblasti společenského chování

4. upevňovat a rozvíjet sociální a pracovní dovednosti tak, aby byl uživatel připraven a schopen vkročit do běžného života s případným uplatněním na trhu práce
 rozvoj tvůrčích, aktivizačních a pracovních činností (výtvarné a ruční práce, keramické a zahradnické práce, starost o domácnost a chod kuchyně)
 rozvíjet pracovní dovednosti a návyky (nácvik pracovní zručnosti realizujeme v prostorách stacionáře, ve cvičné kuchyni či zahradnické a keramické dílně)
 podpora v činnostech, které umožní uživateli stát se užitečným

5. vytvářet podmínky pro smysluplné trávení volného času
 aktivně užívat volný čas – sportovní a společenské aktivity (individuální a kolektivní sporty, tanec, hudba, relaxace, drama)
 podpora uživatele v je jeho koníčcích

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

• respektujeme individualitu každého uživatele, jeho přání, potřeby a dovednosti, schopnosti i zdravotní stav
• začleňujeme uživatele služby v co největší možné míře do společnosti a běžného života
• zapojujeme uživatele do plánování a hodnocení sociální služby
• zajišťujeme sociální službu uživateli tak, aby odpovídala jeho potřebám a požadavkům s ohledem na jeho individuální plán
• dodržujeme práva uživatelů (např. právo na vzdělávání, právo na podávání stížnosti)
• jsme otevření vůči veřejnosti (Dny otevřených dveří, účasti nebo organizování různých sportovních, společenských a kulturních akcí)
• pracovníci dodržují kodex pracovníka DC 90 o.p.s.

 

Naši partneři

   


Olomoucký kraj
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO OLOMOUC
 
http://www.vdv.cz/admin/ww_files/File/Logo%20VDV%20(5cm).jpg  

 

Konto pomoci

Číslo účtu: 35-1804177359/0800

Česká Spořitelna

Navštivte nás na facebooku

Staňte se našimi fanoušky
a podpořte nás, děkujeme.

Kontaktní informace

DC 90 o.s.
(Dětské centrum 1990)
Nedbalova 36
779 00 Olomouc - Topolany

tel.: 585 411 104

Všechna práva vyhrazena 2011 (c) dc90.cz | design a kód makromedia.cz

Orange webdesign Dobříš